50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ: Phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập và giàu mạnh

- 07:19 | 19/05/2019

(HQ Online) - Cả cuộc đời "vì nước, vì dân", trước khi từ biệt thế giới này, Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc Việt Nam bản Di chúc - đỉnh cao tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực hiện Di chúc của Người, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và bước đầu thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. 

50 nam thuc hien di chuc cua bac ho phan dau xay dung mot nuoc viet nam hoa binh thong nhat doc lap va giau manh Di chúc Hồ Chí Minh - Quốc bảo để xây dựng đất nước to đẹp hơn
50 nam thuc hien di chuc cua bac ho phan dau xay dung mot nuoc viet nam hoa binh thong nhat doc lap va giau manh Kỷ niệm ngày thống nhất đất nước, nhớ lời Di chúc của Người
50 nam thuc hien di chuc cua bac ho phan dau xay dung mot nuoc viet nam hoa binh thong nhat doc lap va giau manh Thực hiện nêu gương - từ tấm gương của Bác đến công việc hôm nay
50 nam thuc hien di chuc cua bac ho phan dau xay dung mot nuoc viet nam hoa binh thong nhat doc lap va giau manh “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh- Nguồn sáng dẫn đường”
50 nam thuc hien di chuc cua bac ho phan dau xay dung mot nuoc viet nam hoa binh thong nhat doc lap va giau manh
Nguồn Internet.

50 năm qua, Di chúc của Người là Cương lĩnh hành động của Cách mạng Việt Nam. Nội dung chủ yếu của Di chúc chỉ rõ: Phải xây dựng Đảng thật trong sạch, vững mạnh; Đảng phải chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hóa nhằm nâng cao đời sống nhân dân...

Vấn đề xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh được Di chúc đặt lên hàng đầu: "TRƯỚC HẾT NÓI VỀ ĐẢNG - Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đế thắng lợi khác. Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình". Trung thành với Di chúc của Người, nhân kỷ niệm 30 năm thực hiện Di chúc (2/9/1969-2/9/1999) và kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2000), cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực hiện phê và tự phê bình được tiến hành.

Trong các kỳ đại hội của Đảng sau đó, công tác xây dựng Đảng liên tục được quán triệt. Đại hội XI của Đảng (tháng 1/2011) thể hiện ý chí, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, đổi mới công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Đại hội XII của Đảng (tháng 1/2016) khẳng định: “Nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”. Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) ban hành Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên, xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Với vai trò là lực lượng lãnh đạo và cách lãnh đạo tốt nhất là làm gương, sự đoàn kết trong Đảng còn đóng vai trò "hạt nhân" của khối đoàn kết dân tộc và là điều kiện để thực hiện chiến lược đoàn kết quốc tế. Do vậy, đoàn kết trong Đảng là nguyên tắc bất biến, là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tự phê bình và phê bình được Hồ Chí Minh khẳng định trong Di chúc: "Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.

Về tu dưỡng và rèn luyện đạo đức cách mạng, Người căn dặn: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân". Theo Người: "Đạo đức là gốc của Người cách mạng vì nó giúp cho người cách mạng có đủ uy tín để lãnh đạo quần chúng và có sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng nặng nề, vì: "Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang". Trong năm cuối đời, Người để lại hai tác phẩm nổi tiếng bàn về đạo đức cách mạng là Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân và Di chúc.

Chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau được Hồ Chí Minh hết sức quan tâm. Trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí Minh khẳng định, thế hệ trẻ là lực lượng rất quan trọng, quyết định sự phát triển của dân tộc. Theo Người: “Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội”. Vì vậy, trong các giai đoạn cách mạng, Người luôn coi thế hệ trẻ là lực lượng quan trọng: là người kế tục sự nghiệp cách mạng; là lớp người giữ gìn và phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc; là lớp người đầy nhiệt huyết, giàu sáng tạo, đầy ước mơ và lý tưởng; là tương lai của đất nước.

Chăm lo đời sống nhân dân được Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm. Di chúc của Người chỉ rõ: "NHÂN DÂN LAO ĐỘNG ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bức bóc lột, lại kinh qua nhiều năm chiến tranh. Tuy vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng. Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hoá, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân". Thực hiện Di chúc của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu “to lớn có ý nghĩa lịch sử". Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 1986-2017 đạt 6,63%/năm. 20 năm gần nhất tăng bình quân 6,3%/năm, 10 năm gần nhất tăng 6%/năm, riêng năm 2017 tăng 6,81%, năm 2018, GDP tăng 7,08%, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Đây cũng là mức tăng cao nhất từ năm 2008 trở lại đây.

Ba tháng đầu năm 2019, trong muôn vàn khó khăn, GDP của Việt Nam vẫn tăng trưởng đầy ấn tượng: "Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2019 ước tính tăng 6,79". Việt Nam đã chuyển từ nhóm thu nhập thấp sang thu nhập trung bình, tỷ lệ nghèo giảm từ mức trên 60% xuống còn khoảng 7%, và quy mô nền kinh tế hiện đứng thứ 44 thế giới theo GDP danh nghĩa và thứ 34 khi tính theo sức mua tương đương quốc tế. Việt Nam không chỉ quan tâm đến tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn ý thức rất rõ yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng, chú trọng phát triển bền vững...

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam đang là một nước hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và ngày càng giàu mạnh. Đảng và nhân dân Việt Nam đã, đang và sẽ khắc phục những hạn chế, yếu kém để thực điều mong muốn cuối cùng của Người là: "Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".

PGS, TS Vũ Quang Vinh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh