Nhìn lại nỗ lực cải cách thủ tục hành chính ngành Tài chính 2018

- 08:57 | 06/01/2019

(HQ Online)- Nỗ lực bền bỉ sau cả một quá trình, năm 2018 vừa qua, ngành Tài chính đã gặt hái kết quả toàn diện trong cải cách thủ tục hành chính.

nhin lai no luc cai cach thu tuc hanh chinh nganh tai chinh 2018

Ngành Tài chính tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho DN và người dân. Trong ảnh: Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nội Bài sử dụng Hệ thống giám sát trực tuyến. Ảnh: Q.Hùng.

Tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng

Bám sát mục tiêu, yêu cầu về cải cách TTHC tại các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các yêu cầu về cải cách TTHC. Theo đó, thời gian qua việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC của Bộ Tài chính có những chuyển biến tích cực, ngày càng tạo nhiều thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tuy dư địa không còn nhiều, song từ những ngày cuối cùng của năm 2017, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2018 với những nhiệm vụ rất cụ thể.

Kết quả, từ 1/1/2018 đến hết ngày 31/10/2018, Bộ Tài chính đã thực hiện bãi bỏ 18 TTHC và đơn giản hoá đối với 111 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Trong tháng 11/2018, Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, đánh giá toàn bộ 987 TTHC với mục đích hướng tới sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản hóa, công khai, minh bạch TTHC, nghiên cứu đổi mới cách thức giải quyết TTHC, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC. Trên cơ sở rà soát, ngày 14/11/2018 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2141/QĐ-BTC về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 176 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính, trong đó dự kiến sẽ tiếp tục cắt giảm, bãi bỏ 148 TTHC và đơn giản hóa 28 TTHC. Vì vậy, dự kiến sau khi thực thi toàn bộ các phương án trên, tổng số TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính sẽ giảm còn 839 thủ tục. Theo tính toán, phương án này sẽ giúp tiết kiệm được hơn 182 tỷ đồng/năm về chi phí tuân thủ, đồng thời vẫn đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước.

Cũng liên quan đến TTHC, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, hiện nay Bộ Tài chính đang hoàn thiện Đề án thành lập bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ Tài chính; Đề án, phương án nhân sự làm việc tại bộ phận một cửa của Bộ Tài chính; Quy chế về triển khai, thực hiện cơ chế một cửa tại Bộ Tài chính; Danh mục TTHC được tiếp nhận, không tiếp nhận tại bộ phận một cửa của Bộ Tài chính. Ngoài ra, Bộ Tài chính đang tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện và ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 172/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác CCHC nhà nước, trong đó sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến nhiệm vụ chi phục vụ các hoạt động thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Chưa dừng cắt giảm điều kiện kinh doanh

Một trong những kết quả đáng lưu ý của ngành Tài chính trong cải cách TTHC là về rà soát cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh. Trên cơ sở triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-TƯ của Trung ương và Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ, kế thừa các kết quả về cải cách TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh từ trước đến nay, để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp và vẫn đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước, Bộ Tài chính đã tiếp tục rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý. Ngày 31/5/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 832/QĐ-BTC phê duyệt phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 190/370 điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, đạt 51,4% theo yêu cầu của Chính phủ. Trên cơ sở đó, đã kiến nghị sửa đổi 6 Luật và 16 Nghị định của Chính phủ liên quan đến điều kiện kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Để thực thi ngay các phương án, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Theo đó đã cắt giảm và đơn giản hóa 117/190 điều kiện kinh doanh thuộc 13 ngành nghề. Ngoài ra, hiện nay,Bộ Tài chính đang tiếp tục hoàn thiện để trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát, hải quan nhằm cắt giảm, đơn giản 29 điều kiện kinh doanh, dự kiến sẽ trình Chính phủ trong thời gian tới. Đồng thời, đang nghiên cứu để trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ để sửa đổi 5 điều kiện kinh doanh (dự kiến trình Chính phủ trong đầu năm 2019).

Đối với 39 điều kiện kinh doanh còn lại quy định tại 6 Luật của Quốc hội (Luật Quản lý thuế; Luật Chứng khoán; Luật Giá, Luật Kế toán; Luật Kiểm toán độc lập; Luật Hải quan), Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu trong quá trình tổng kết, đánh giá việc thi hành Luật để đưa vào nội dung sửa đổi theo tiến độ Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội.

Việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành cũng đang được tích cực triển khai. Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành tại các Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 – 2020.

Trong năm 2019, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách hành chính; đồng thời, nghiên cứu đề xuất các phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính nhằm tiếp tục tạo thuận lợi cho người dân, DN, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo yêu cầu tại các nghị quyết của Chính phủ. Bên cạnh đó, tổ chức hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện mục tiêu cải cách tài chính công.

Với vai trò là cơ quan đầu mối thực hiện Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện các văn bản về kiểm tra chuyên ngành. Đến nay, các bộ, ngành đã hoàn thành 3/29 văn bản, đang tiếp tục triển khai 6/29 văn bản. Đồng thời, Bộ Tài chính đã phối hợp rà soát, chuẩn hóa danh mục hàng hóa XNK kèm mã số HS phù hợp với danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam. Đến nay các bộ, ngành đã hoàn thành 6/53 danh mục hàng hóa, đang triển khai 9/53 danh mục; ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với các nhóm hàng phải kiểm tra chuyên ngành.

Hồng Vân