• Nỗ lực hoàn thành triển khai Hệ thống VASSCM trong năm 2019 - 09:35 | 14/02/2019
    Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) đặt ra trong năm 2019 là hoàn thành việc triển khai mở rộng Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào kho bãi t