• Ấn tượng phần mềm RiskProfiler - 20:24 | 07/02/2019
    Phần mềm hỗ trợ công tác phân tích rủi ro trước khi hàng đến (RiskProfiler) được giới thiệu sau thời gian thử nghiệm tại Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu.