STT Số công văn Ngày áp dụng Nội dung
11 161/2018/NĐ-CP Áp dụng
29/11/2018
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
12 160/2018/NĐ-CP Áp dụng
29/11/2018
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai
13 159/2018/NĐ-CP Áp dụng
28/11/2018
Về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
14 47/2018/QĐ-TTg Áp dụng
26/11/2018
Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng,
15 01/2018/TT-VPCP Áp dụng
23/11/2018
Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
16 158/2018/NĐ-CP Áp dụng
22/11/2018
Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính
17 48/2018/TT-BCT Áp dụng
21/11/2018
Thông tư số 48/2018/TT-BCT ngày 21/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi một số điều của Thông tư số 55/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày
18 88/2018/TT-BTC Áp dụng
19/11/2018
Quy đinh một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư
19 4326/QĐ-BCT Áp dụng
19/11/2018
Quyết định số 4326/QĐ-BCT ngày 19/11/2018 của Bộ Công Thương v/v miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với Công ty TNHH Công nghệ kim loại Châu Á
20 2190/QĐ-BTC (2018) Áp dụng
19/11/2018
Quyết định số 2190/QĐ-BTC ngày 19/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v Đính chính Thông tư số 93/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khấu, tái xuất
( 3,866 Files )     Trước         Sau