STT Số công văn Ngày áp dụng Nội dung
1 1118/TB-TCHQ Áp dụng
11/03/2019
Thông báo số 1118/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
2 1118/TB-TCHQ Áp dụng
11/03/2019
Thông báo số 1118/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
3 438/QĐ-TCHQ Áp dụng
11/03/2019
Quyết định số 438/QĐ-TCHQ ngày 11/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
4 3618/QĐ-TCHQ Áp dụng
07/12/2018
Quyết định số 3618/QĐ-TCHQ
5 3620/QĐ-TCHQ Áp dụng
07/12/2018
Quyết định số 3620/QĐ-TCHQ
6 3591/QĐ-TCHQ Áp dụng
04/12/2018
Quyết định số 3591/QĐ-TCHQ
7 14087/BTC-TCHQ (2018) Áp dụng
14/11/2018
Công văn số 14087/BTC-TCHQ ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan v/v Nộp giấy phép CITES khi làm thủ tục XK, tái xuất
8 3442/QĐ-GC Áp dụng
24/10/2018
Quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế dùng làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
9 873/QĐ-HQĐNg Áp dụng
22/10/2018
Quyết định số 873/QĐ-HQĐNg ngày 22/10/2018 về việc giải tỏa cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK
10 Áp dụng
15/10/2018
Quyết định số 3094/QĐ-TCHQ ngày 15/10/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền thuế NK phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty CP tổng hợp Sơn La do đã cổ phần hóa
( 1,100 Files )     Trước         Sau