STT Số công văn Ngày áp dụng Nội dung
11 104/2016/QH13 Áp dụng
06/04/2016
Luật Tiếp cận thông tin của Quốc hội, số 104/2016/QH13
12 106/2016/QH13 Áp dụng
06/04/2016
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế của Quốc hội, số 106/2016/QH13
13 103/2016/QH13 Áp dụng
05/04/2016
Luật Báo chí của Quốc hội, số 103/2016/QH13
14 102/2016/QH13 Áp dụng
05/04/2016
Luật Trẻ em của Quốc hội, số 102/2016/QH13
15 102/2016/QH13 Áp dụng
05/04/2016
Luật Trẻ em của Quốc hội, số 102/2016/QH13
16 11/2016/UBTVQH13 Áp dụng
08/03/2016
Pháp lệnh 11/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Quản lý thị trường
17 101/2015/QH13 Áp dụng
27/11/2015
Bộ luật Tố tụng hình sự của Quốc hội, số 101/2015/QH13
18 100/2015/QH13 Áp dụng
27/11/2015
Bộ luật Hình sự của Quốc hội, số 100/2015/QH13
19 97/2015/QH13 Áp dụng
25/11/2015
Luật Phí và lệ phí của Quốc hội, số 97/2015/QH13
20 96/2015/QH13 Áp dụng
25/11/2015
Luật Trưng cầu ý dân của Quốc hội, số 96/2015/QH13
( 62 Files )     Trước         Sau